Checklista vid akuta händelser

En akut händelse kan vara att något inträffat på platsen eller att någon gjort iakttagelser som behöver undersökas och rapporteras.

​Exempel på händelser som kan förstöra skyddsanordningarna: schaktning, uppväxande träd (sly), höga vattenflöden, bristande underhåll av ytskikt (asfalt), utsläpp av kemiska ämnen (tankbilsolycka).

Ansvar

Vid en akut händelse ska följande personer på Bengtsfors kommun kontaktas:

 1. Teknisk chef/Handläggare tekniska området/VA
 2. Räddningschef/Insatsledare
 3. Säkerhetschef

Bengtsfors kommuns växelnummer: 0531-52 60 00

Åtgärder

Följande åtgärder ska genomföras:

 1. Omgående besiktning av platsen.
 2. Ömsesidig information mellan teknisk chef, säkerhetschef, räddningschef och handläggare inom tekniska området.
 3. Utan dröjsmål informera Länsstyrelsen.
  Telefon: 010-224 40 00
  E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
 4. Bedömning om installerade skyddsanordningar för miljön påverkas.
 5. Bedömning om omedelbara åtgärder behöver vidtas.
 6. Vid vätskespill, kontrollera eventuell spridning till oljeavskiljare.
 7. Ingrepp får ske i skyddsanordningar om det krävs för att sanera exempelvis vätskespill.
 8. Besiktning ska ske enligt riktlinjerna i detta dokument eller efter anvisningar från Länsstyrelsen.
 9. Skadade skyddsanordningar ska omgående återställas.
 10. Teknisk chef/handläggare tekniska området rapporterar till Länsstyrelsen om händelsen och vidtagna åtgärder.
 11. Händelsen och vidtagna åtgärder dokumenteras och arkiveras enligt mapp 2, i dokumentet Riktlinjer för tillsyn och skötsel av EKA-områdetPDF (pdf, 3 MB).
 12. Information till berörda och allmänhet - se sidan 39 i dokumentet Riktlinjer för tillsyn och skötsel av EKA-områdetPDF (pdf, 3 MB).
Bengtsfors kommun

© Bengtsfors kommun | Webbansvarig: Anna Sandström

Adress

EKA Miljörum
EKAgatan
Bengtsfors

Kontakt

Frågor om besöksmålet EKA Miljörum: 0531-52 60 03

Frågor om saneringsprojektet EKA: 0531-52 60 03

Hyra scenen på EKA Miljörum: 0531-52 67 00

Bengtsfors kommun | Adress: Box 14, 666 21 Bengtsfors | Telefon: 0531-52 60 00 | E-post: kommun@bengtsfors.se